БНБ определи като други системно значими институции осем банки

БНБ определи като други системно значими институции осем банки

Управителният съвет (УС) на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки на основание чл. 9, ал. 11, във връзка с чл. 9, ал. 1 и съгласно критериите по чл. 9, ал. 7 от Наредба 8 на БНБ и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) съобщи Централната банка.
УС на БНБ определи ниво на буфер за тези банки, съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 3 от Наредба 8 на БНБ, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции.
За „УниКредит Булбанк“ АД, „Банка ДСК“ АД и „Първа инвестиционна банка“ АД нивото на буфер е 1 процент от рисковите експозиции. За „Обединена българска банка“ АД, „Юробанк България“ и „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД то е 0,75 процента. За „Българска банка за развитие“ ЕАД и „Централна кооперативна банка“ нивото на буфер е 0,5 на сто от рисковите експозиции.
В съответствие с чл. 11, ал. 4 от Наредба 8 на БНБ оповестяването на решението се извършва един месец след уведомлението до Европейския съвет за системен риск.